Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Prawo do opieki nad dzieckiem
8 sierpnia, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - Firma ogrodnicza
Firma ogrodnicza
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Wznowienie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga pozyskania właściwych kwalifikacji upoważniających do pracy w zawodzie. By sprostać zadaniom potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, bo praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po analizie materiałów źródłowych oraz przebyciu czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic działki

Przebieg granicy ustala się gdy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dozwolona kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia znaków granicznych.

Podstawą ustalenia granic będą: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zostać zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK, a dokumenty oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną wykonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, wypracowany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega sprawdzeniu. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych potrzebną do projektów budowlanych sporządza tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, potrzebnym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do odpowiedniego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

Na podstawie materiałów dotyczących granic nieruchomości i miejsca położenia części planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych potrzebnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z danymi potrzebnymi do wzniesienia obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest potwierdzenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą zostać zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się rezultaty wraz z informacją o jednakowości projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub ewentualnych odstępstwach. Wykonuje ją jedynie geodeta uprawniony.

Komplet dokumentacji łącznie z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli podczas sprawdzania nie ma przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest naniesienie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń