Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodoncja
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie granic działki
8 sierpnia, 2019

Prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o prawo rodzicielskie ma za zadanie wykazać w toku postępowania, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania oraz dochody dostateczne do utrzymania. Niezbędne jest także potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim sugerować się dobrem dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także środowisko, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej kwestii prawnika jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona brakiem możliwości harmonijnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, przede wszystkim kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego typu procesów warto zaangażować dobrego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle trafnym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, jednak może też zaistnieć w formie zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Zasadnicza jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie działania rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie osobno. W sferze porozumienia prawnik może dodać uzupełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z uzgodnieniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i podobnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To znaczy, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie są w stanie sporządzić wspólnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje orzeczenie na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W wyjątkowych sprawach można ubiegać się o absolutne pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, kiedy użyte uprzednio łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji gdy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub kiedy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można ubiegać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, chociaż łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu