Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Fryzjer – wybieramy dobry salon
14 kwietnia, 2020

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu obejmują szeroki obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze strefy darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu konieczne jest wypełnienie kilku kryteriów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz sporządza protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią formę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – z reguły, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.