Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Fryzjer – wybieramy dobry salon
14 kwietnia, 2020

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia niezbędne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w trakcie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z oryginałami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i spisuje protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę i nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – zazwyczaj, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.